Prova d'aptitud personal - PAP

Prova d'aptitud personal per cursar els graus d'educació infantil i primària

Curs de preparació de les proves de raonament crític i comunicació, i de competència logicomatemàtica, obligatòries per cursar els graus d'educació infantil i primària a totes les universitats de Catalunya.
BALMES 58, BARCELONA

Per a qui?

Per a tots els alumnes que vulguin estudiar el Grau d'Educació Infantil o el Grau d'Educació Primària.

- Estudiants amb el batxillerat finalitzat o que estiguin cursant 2n de batxillerat.

- Estudiants amb un cicle formatiu de grau superior (CFGS) finalitzat o que l'acabin aquest any.

- Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers.

- Estudiants que accedeixen a la universitat amb les proves per a majors de 25 i 45 anys.

ELS ESTUDIANTS HAURAN SUPERAR DOS EXÀMENS:

Competència comunicativa i raonament crític:

- La comprensió de l'significat intrínsec de documents escrits sobre temes d'interès general i la capacitat de sintetitzar i integrar la informació, la capacitat d'expressar una reflexió per escrit amb claredat i precisió i el domini suficient de sistema lingüístic que permet expressar-se amb una qualitat lingüística acceptable.

- La capacitat d'aplicar el pensament cientificotècnic i els coneixements de l'àmbit social per interpretar la informació rebuda i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia, així com la capacitat de diferenciar i valorar el coneixement científic per contrast amb altres formes de coneixement.

Competència logicomatemàtica:

La capacitat d'usar coneixements i habilitats relatius a diversos àmbits de les matemàtiques per resoldre exercicis, problemes i situacions d'aplicació, i la capacitat d'analitzar els resultats obtinguts des del punt de vista de la seva raonabilitat.

Com preparem la prova d'aptitud personal per cursar els graus d'educació infantil i primària?

Prepara la prova d'aptitud

Idioma de les proves

Els estudiants de 2n de batxillerat de Catalunya que estiguin exempts de la matèria de Llengua Catalana a la EBAU pel Departament d'Educació, si el centre ho ha comunicat i acreditat a l'Oficina d'Accés a la Universitat, poden realitzar les proves en castellà ( no cal que presentin documentació).

Per a tots els origens acadèmics

Els estudiants de sistemes educatius de València o de les Illes Balears poden decidir examinar-se en català o en castellà.

Els estudiants de batxillerat i CFGS de fora de Catalunya o els estudiants de sistemes educatius estrangers poden sol·licitar la prova en castellà.

La resta d'estudiants tindran la prova en català i hauran de respondre en català.

Preus i horaris de la prova d'aptitud personal per cursar els graus d'educació infantil i primària

Quan es realitza la prova d'aptitud personal per cursar els graus d'educació infantil i primària?

CURS 1

Convocatòria ordinària 2024 inici
Pendent de confirmar

Finalització
Pendent de confirmar.

CURS 2

Convocatòria extraordinària 2024 inici
Pendent de confirmar

Finalització
Pendent de confirmar. Examen pendent de confirmar.

Preus

MATRÍCULA
50,00€
CURS PAP 1 - 2h setmanals
495,00€
CURS PAP 2 - 2h setmanals
495,00€

*Si ets alumne d'Acadèmia Guiu d'un altre curs no pagues matrícula.

Més informació
Prova d'aptitud personal - PAP

Us he conegut al Saló de l'Ensenyament
Enviar
Compromesos amb l'ensenyament i la societat
Acadèmia Guiu col·labora amb: