Si estàs pensant en cursar un Grau d’Educació Infantil o d’Educació Primària, aquest article t’interessa!

Des de 2017 les universitats catalanes requereixen la superació de les proves d’aptitud personal (PAP) per a l’accés a aquests estudis. Aquesta prova, a més, es realitza al marge de les proves d’accés a la universitat.

Què són les proves d’aptitud personal per als futurs mestres?

Amb l’objectiu de millorar el nivell dels docents, les PAP avaluen les competències lingüístiques i el raonament crític, així com les competències logicomatemàtiques de tots aquells alumnes que vulguin estudiar els graus d’Educació Infantil o d’Educació Primària. Aquestes proves es realitzen en totes les universitats, tant públiques com privades de Catalunya.

En què consisteixen les proves?

Els estudiants hauran de superar dos exàmens diferents:

  • Competència comunicativa i raonament crític: Avalua la comprensió del significat intrínsec de documents escrits sobre temes d’interès general i la capacitat de sintetitzar i integrar la informació, la capacitat d’expressar una reflexió per escrit amb claredat i precisió i el domini suficient del sistema lingüístic que permet expressar-se amb una qualitat lingüística acceptable.
  • Competència logicomatemàtica: Avalua la capacitat d’usar coneixements i habilitats relatius a diversos àmbits de les matemàtiques per a resoldre exercicis, problemes i situacions d’aplicació, i la capacitat d’analitzar els resultats obtinguts des del punt de vista de la seva raonabilitat.

La qualificació final de les PAP és Apte/No Apte. Les PAP es consideren superades (Apte) quan aquesta qualificació final sigui igual o superior a cinc punts sobre deu. Aquesta qualificació final s’obté de la mitjana de tots dos exàmens. Per a poder fer la mitjana és necessari que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre punts sobre deu.

Un cop superada, la PAP tindrà validesa indefinida.

Sempre es realitzaran dues convocatòries anuals, enguany tindran lloc el dissabte 10 d’abril (convocatòria ordinària) i el divendres 16 de juliol (convocatòria extraordinària).

Qui ha de presentar-se a les proves PAP?

Tots aquells alumnes que vulguin optar als graus d’Educació Infantil o d’Educació Primària, procedents de:

  • Batxillerat.
  • CFGS.
  • Estudiants que provinguin de sistemes educatius estrangers.
  • Estudiants que accedeixin amb les proves per a majors de 25 i 45 anys i per a l’accés de majors de 40.
  • Els estudiants que no hagin aprovat les PAP amb anterioritat.

No és necessari que realitzin la prova d’aptitud personal (PAP):

  • Estudiants que hagin superat la prova en 2017, 2018, 2019 o 2020.
  • Estudiants d’anys anteriors al 2017 que compleixen les condicions de les PAP definides per a la preinscripció universitària 2014, 2015 i 2016.
  • Titulats universitaris o equivalents.

Els estudiants estrangers que hagin estudiat fora de Catalunya podran fer l’examen en castellà.

A l’Acadèmia Guiu tenim cursos per a preparar totes dues fases de les proves PAP en les quals expliquem i treballem tots els aspectes clau que t’ajudaran a superar-les. Treballem amb materials propis i exàmens d’anys anteriors, i sempre amb professors especialitzats i amb molta experiència. Si vols més informació, visita la nostra pàgina informativa sobre el Curs de preparació de les proves d’Aptitud.