En aquest article t’explicarem tot el que necessites saber si ets un estudiant que ha cursat estudis de batxillerat en un sistema educatiu diferent a l’espanyol i desitges accedir a una universitat d’Espanya.

ACCÉS A la UNIVERSITAT

La forma d’accés a la universitat difereix segons el sistema educatiu del qual procedeixi l’estudiant. Hi ha diferència entre els estudiants de la Unió Europea i els procedents d’altres sistemes educatius. En aquest enllaç obtindràs més informació.

ACREDITACIÓ UNED ASSIS

A través de UNEDasiss els estudiants internacionals poden obtenir una acreditació amb la qual podran sol·licitar l’admissió als estudis de grau en universitats espanyoles. L’acreditació d’UNEDasiss és un document digital al qual tindran accés directament les universitats a través de la plataforma digital d’UNEDasiss.

BATXILLERAT

Els estudiants podran sol·licitar l’acreditació d’una o diverses modalitats de batxillerat, a l’efecte de la seva valoració per les universitats en els seus procediments d’admissió. Els estudiants han de consultar en les universitats en les quals vagin a sol·licitar l’ingrés si és necessari que en la seva acreditació consti la modalitat de batxillerat.

COMPULSA

Consisteix en la verificació i certificació de la còpia d’un document, per part d’un organisme autoritzat (organismes públics, notaris, consolats etc.), de manera que es garanteixi que la còpia concorda amb l’original. Actualment aquest procés el fa la pròpia UNED.

CONVENI D’ACCÉS

Com ja hem comentat al primer punt, l’accés a la universitat a Espanya comporta diferents procediments segons el país de procedència de l’alumne.

Si el país de procedència té conveni d’accés, els estudiants hauran de posar-se en contacte amb la universitat en la qual desitgen estudiar per a saber si utilitzen en els seus criteris d’admissió l’acreditació de la UNEDasiss.

Una vegada confirmat, hauran de convalidar la seva nota de batxillerat. La convalidació la realitza la UNEDassis i la seva nota màxima d’accés es realitza sobre 10 punts.

Per contra, si no hi ha conveni d’accés, l’alumne haurà de tramitar l’homologació dels seus estudis al títol de batxiller espanyol. Aquest tràmit es realitza a través del Ministeri d’Educació. En aquest enllaç podràs trobar informació sobre aquest tràmit.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER INGRESSAR A LA UNED

La documentació a aportar en la inscripció dependrà del país d’origen de l’alumne, dels acords que tingui amb Espanya i dels estudis previs que tingui.

Els estudiants de la Unió Europea o de països amb acord de reciprocitat hauran d’aportar la següent documentació:

 • Document que acrediti l’accés a la universitat al seu país d’origen.
 • Expedients acadèmics dels dos últims cursos preuniversitaris.

Els alumnes provinents de la resta de sistemes educatius hauran d’aportar la següent documentació:

 • Còpia dels expedients acadèmics dels dos últims cursos correctament legalitzada (aquesta legalització es farà per via diplomàtica).
 • Document o volant de sol·licitud que acrediti l’homologació dels estudis cursats amb el batxillerat espanyol.
 • En cas que els documents estiguin escrits en una llengua diferent a l’espanyol hauran de presentar-se correctament traduïts.

Addicionalment, en cas que el país d’origen de l’estudiant no sigui hispanoparlant, la universitat a la qual vulgui accedir també podrà sol·licitar un títol que acrediti el seu coneixement de l’idioma espanyol.

EXÀMENS

A Catalunya, l’estructura de les PCE requereix presentar-se a examen de 4 a 6 matèries (és recomanable realitzar 6 per a tenir més possibilitats):

 • Tres matèries troncals: Història d’Espanya, Llengua Espanyola i Literatura, i idioma (anglès o francès).
 • Una matèria troncal de modalitat: a triar entre Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, llatí o Fonaments de l’art.
 • Addicionalment els alumnes poden examinar-se de matèries específiques que els ajudin a ponderar i pujar nota.
DATES D’EXÀMENS
 • Convocatòria de maig/juny. Els exàmens se celebraran del 24 al 28 de maig en territori espanyol i del 24 de maig al 12 de juny a l’estranger.
 • Convocatòria de setembre. Els exàmens es realitzaran del 6 a l’11 de setembre.
HOMOLOGACIÓ DEL BATXILLERAT

Per poder estudiar a Espanya és necessari haver homologat prèviament el títol de batxiller.

L’homologació del títol de batxillerat estranger consisteix a reconèixer la seva validesa i equivalència amb el títol del sistema educatiu espanyol vigent en el moment en el qual es sol·licitarà l’accés a la universitat espanyola.

INSCRIPCIÓ A les PCE

La UNED organitza dues convocatòries de les PCE a l’any i aquestes són les dates d’inscripció per a aquest any 2021:

 • Convocatòria de maig/juny: des del 22 de febrer fins al 12 de maig.
 • Convocatòria de setembre: des del 29 de juny fins al 21 de juliol.
MATÈRIES DE LES PCE

Aquestes són les assignatures que componen la Prova de Competències Específiques classificades en assignatures troncals generals, de modalitat i d’opció:

 • Assignatures troncals generals: Llengua Castellana i Literatura, Història d’Espanya i Llengua Estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, portuguès o italià).
 • Assignatures troncals de modalitat: Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, Llatí i Fonaments de l’Art.
 • Assignatures troncals d’opció: Biologia, Química, Geografia, Economia, Història de l’Art, Filosofia, Geologia, Disseny, Física i Dibuix Tècnic.
NOTA D’ACCÉS

De 5 a 10 punts, serà la qualificació acreditada dels estudis equivalents a Batxillerat corresponent un 60% de la nota més la ponderació de les qualificacions obtingudes en cada prova de competències específiques (PCE) realitzades.

NOTA D’ADMISSIÓ

Fins a 14 punts, es calcularà afegint a la Nota d’Accés les qualificacions de les troncals de modalitat i troncals d’opció superades per l’estudiant en la PCE amb una qualificació igual o superior a 5, que major qualificació aportin una vegada ponderades pels coeficients 0,1 o 0,2, conforme a les taules de ponderacions dels graus.

PROVES DE COMPETÈNCIA ESPECÍFIQUES

Els exàmens de les PCE: proves de competència específiques (antiga selectivitat UNED) són els exàmens que han de realitzar els alumnes internacionals per poder accedir a la universitat a Espanya.

SOL·LICITUDS D’ADMISSIÓ

Per poder obtenir una plaça en la universitat espanyola, és necessari que l’alumne realitzi la preinscripció universitària en els terminis determinats per cada universitat. Les universitats públiques solen tancar el seu termini de preinscripció en els primers dies del mes de juliol, encara que algunes poden tenir terminis diferents. És important preguntar aquests terminis a la universitat en la qual es vol iniciar estudis.

UNED ASSIS

És l’organisme que avalua els expedients acadèmics dels estudiants internacionals i els realitza les proves necessàries per a accedir a estudis de grau en les universitats espanyoles.

VALIDESA DELS RESULTATS

La validesa de les PCE és de 2 cursos acadèmics. Durant aquest període només has de tornar a realitzar les PCE si vols millorar la qualificació de les assignatures per a la seva valoració per part de la universitat de destí.