Què és?

EBAU són les sigles d’Avaluació de l’Batxillerat per a l’Accés a la Universitat i fa referència a l’actual prova d’accés que ha de realitzar l’alumnat que vulgui ingressar a la universitat. Abans se li denominava PAU.

Per a qui?

Estudiants amb batxillerat superat
Estudiants que no van superar la EBAU en cursos anteriors
Estudiants que van superar la EBAU en cursos anterior però volen pujar nota Estudiants de formació professional de Grau Superior
Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers

En què consisteix?

Es tracta d’una sèrie d’exàmens de diferents assignatures tractades en el batxillerat i relacionades amb la carrera a estudiar. La mitjana entre tots els exàmens és la nota que, al costat de la de l’batxillerat, estableix la nota d’accés a la universitat.

La EBAU està organitzada en dues seccions: la fase obligatòria i la fase voluntària.

La fase obligatòria es puntua de 0 a 10 punts i es basa en la mitjana entre les següents assignatures:

 • Llengua i Literatura
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Estrangera
 • Història d’Espanya
 • Una assignatura comuna a escollir entre:
  • Llatí
  • Matemàtiques
  • Matemàtiques aplicades a les ciències socials
  • Fonaments de les Arts

Tots els alumnes s’han d’examinar de les assignatures de la fase obligatòria.

La fase voluntària és una fase opcional. Amb ella s’aconsegueix sumar fins a 4 punts més a la nota final de la selectivitat. Per tant, és altament recomanable per aconseguir obtenir una qualificació el més elevada possible.

En aquesta fase s’han d’escollir un màxim de 3 assignatures complementàries, que ponderen més o menys depenent de la carrera a la qual t’hagis apuntat. Les matèries a què et pots presentar són les següents:

 • Biologia
 • Ciències de la Terra
 • Dibuix Tècnic
 • Economia de l’empresa
 • Electrotècnia
 • Física
 • Fonaments de les Arts
 • Geografia – Història de l’Art
 • Literatura Catalana
 • Llatí
 • Matemàtiques
 • Matemàtiques aplicades de les Ciències Socials
 • Química
 • Tecnologia Industrial

Les matèries comunes d’opció també poden ser objecte d’examen en la fase específica, sempre que no s’hagin escollit en la fase general.

Quant a les ponderacions, la matèria examinada en la fase general també es tindrà en compte per al càlcul de la nota d’admissió, sempre que la qualificació sigui igual o superior a 5. Pots consultar les ponderacions per al següent curs aquí. /p>

Com fins ara, les matèries examinades no han d’haver estat cursades necessàriament en el batxillerat.

L’examen

La durada de cada prova és de 90 minuts, amb un descans de 30 minuts entre
examen i examen.

L’horari dels exàmens ve establert per la Generalitat de Catalunya de tal manera que pots tenir diverses proves en un mateix matí o dia, o fins i tot dies en què no hi hagi cap. Pots consultar els dies i horaris de la propera EBAU aquí.